Uniformiteit

ARCmain beoogt een instrument te zijn voor het objectief en uniform meten van de fysieke staat van bouwdelen en gebouwen. ARCmain is te zien als een soort “liniaal” waarmee de technische staat van een gebouw of bouwdeel kan worden gemeten. Een dergelijk meetinstrument maakt de onderhoudstoestand van bouwdelen en gebouwen inzichtelijk en vooral ook overdraagbaar.

Onderhoudstoestand

Naast het in kaart brengen van de werkelijke onderhoudstoestand van een gebouw, kan het instrument ook worden gebruikt om vast te stellen wat de wenselijke onderhoudstoestand (gewenste staat) is. Afspraken over het gewenste niveau zijn essentieel om prioriteiten te kunnen stellen in de uitvoering van een onderhoudsprogramma. Immers, er is zelden voldoende budget beschikbaar om een gebouw gedurende zijn hele gebruiksduur op “nieuwbouwniveau” te houden. En een dergelijk hoog niveau is ook meestal niet nodig.

Prioriteiten

De prioriteitenstelling vormt dan ook een belangrijk onderdeel van ARCmain. Hiermee wordt vastgelegd welke prestatie-eisen aan een object/gebouw worden gesteld en welk belang de gestelde eisen ten opzichte van elkaar hebben. Als aan een object/gebouw gebreken worden geconstateerd, die een prestatie waaraan hoge eisen worden gesteld aantasten (risico’s van gebreken), moeten deze gebreken met prioriteit worden verholpen. De gestelde eisen kunnen zowel op financieel gebied liggen (er zijn geen gebreken toelaatbaar die voor hoge gevolgschade kunnen zorgen), als op functioneel gebied (bijvoorbeeld gebreken die het primaire productieproces verstoren) en, bijvoorbeeld, esthetisch gebied. Welke eisen er worden gesteld en hoe de prioriteiten liggen, zal sterk afhangen van de organisatie en de doelstellingen van de organisatie met het beschouwde gebouw.

Communicatie

Beleidsmakers en technici hebben met ARCmain een middel waarmee over onderhoud kan worden gecommuniceerd. Hiermee kan sturing worden gegeven aan diverse onderdelen van het totale on­derhoudsbeheer. Voor gebouweninspecteurs die belast zijn met het opstellen van de onderhoudsplan­ningen kunnen bijvoorbeeld gedragslijnen worden opgesteld voor hun handelen als zij gebreken aan bouwdelen en gebouwen aantreffen.

Urgentie inschatten

Op beleidsniveau kunnen meer on­derbouwde beslissingen worden genomen over het gewenste onder­houds­niveau of het toewijzen van onderhouds­gelden. Met ARCmain als hulpmiddel kan men bijvoorbeeld differentiëren in het gewenste onderhoudsniveau van verschillende delen van het gebouwenbezit. Het is immers zeer wel denkbaar dat men bepaalde delen op een hoog niveau wil onderhouden (bijvoorbeeld appartementen uit de hoogste huurklassen), terwijl het voor andere delen van de voorraad, bijvoorbeeld om redenen van huurmatiging, wenselijk is om zich tot het meest noodzakelijke te beperken. Op basis hiervan kan men verschillende onderhoudsscenario’s definiëren. Het aan een object/gebouw toegekende onderhoudsscenario bepaalt waar prioriteiten liggen in het uitvoeren van activiteiten. Men weet dan per object/gebouw welke activiteiten wel of niet urgent zijn en kan de gevolgen van het niet-uitvoeren van onderhoud beter inschatten.

De belangrijkste voordelen van ARCmain zijn:

  • Door het verzamelen en bundelen van informatie over meerdere aspecten tegelijkertijd krijgt u een integraal inzicht in de huidige staat van het gebouw / uw portefeuille. Hieruit kunnen onderbouwde keuzes worden gemaakt met betrekking tot beheer en onderhoud van de vastgoedvoorraad voor nu en naar de toekomst.
  • Kostenbeheersing.
  • Voordelen doordat maatregelen op elkaar worden afgestemd.
  • Risicobeheersing.
  • Efficiëntere en meer effectieve inspectie door de integrale werkwijze.
  • Inspecties uitgevoerd door deskundigen op de verschillende disciplines (B,W,E,T).
  • Gebaseerd op een bewezen standaard, de NEN2767.