Inzicht

Hiermee ontstaat een objectief inzicht in de onderhoudsbehoefte en kosten en kan op basis van risico’s prioriteit worden aangegeven wanneer onderhoud moet worden uitgevoerd of verantwoord kan worden uitgesteld. De focus ligt hierbij vooral op het cyclusmatig om de circa drie jaar in beeld brengen van de investeringsbehoefte in het planmatig onderhoud.

Gegevensverzameling

Het geeft daarbij richting aan de wijze waarop de gegevensverzameling (basisinformatie en documentatie) van het vastgoed gaat plaatsvinden en heeft gevolgen voor de werkwijze van de beheerorganisatie en de samenwerking met externe partijen (aannemers).

NEN 2767

Om te meten of het planmatig onderhoudsbeheer en -beleid op basis van NEN 2767 succesvol is, zijn actuele gegevens van en over bouwkundige objecten cruciaal. Door op basis van NEN 2767 een inspectie uit te voeren en meerjarenonderhoudsplanningen op te stellen wordt waardevolle (vastgoed)informatie verkregen en vastgelegd. Op basis van deze input wordt het mogelijk om financiële keuzes te maken en prioriteiten te stellen op basis van objectief vastgelegde gegevens.

Onderhoudsgegevens

Op grond van de verzamelde onderhoudsgegevens kan de kwaliteitsontwikkeling van vastgoed in de tijd inzichtelijk worden gemaakt. Dit is belangrijke input voor:

 • inzicht in kwaliteit en risico (op diverse aspecten zoals veiligheid, milieu, bedrijfsvoering etc.);
 • objectief inzicht in de onderhoudsbehoefte en kosten op korte en lange termijn;
 • verantwoording voor gedane onderhoudsinvesteringen (doelmatig beheer);
 • het aansturen van externe partijen die onderhoud (eventueel prestatiegericht) uitvoeren;
 • van ad-hoc naar planmatig werken;
 • het opstellen en indien nodig bijstellen van de onderhoudsstrategie en beleid die aansluit op de visie van de organisatie (verbinding)..

Prestatiemeting

Naast inzicht in de kwaliteit en risico’s geeft een prestatiemeting belangrijke informatie in de tijd over concrete risico’s die het functioneren van het gebouw/object dreigen te verstoren en daarmee direct van invloed kunnen zijn op het primaire productieproces van een organisatie.

Tenslotte zijn de resultaten een communicatiemiddel richting de organisatie en de directie om onderhoudsuitgaven in relatie tot risico’s inzichtelijk te maken en beleidskeuzes te (gaan) onderbouwen.

Praktische voordelen en resultaten van planmatig onderhoudsbeheer op basis van NEN 2767 zijn bijvoorbeeld:

 • Beheersbare bouwtechnische staat (conditie) van bouwkundige objecten.
 • Risicoreductie (imagoschade, veiligheidsproblemen, bedrijfsproces, gezondheid etc.).
 • Verhoging productiviteit/verbeteren efficiency (fte besparingen).
 • Borging van kennis in de beheer- of regieorganisatie en kwaliteit- en professionaliseringsslag binnen de eigen organisatie (eenduidige, uniforme en transparante werkwijze).
 • De afhankelijkheid en het risico van het feit dat deze kennis en informatie slechts

Onderhoudsgegevens

aanwezig is in hoofden van mensen wordt hiermee eveneens ongedaan gemaakt en beheerst.

 • Het versterkt de regierol en een gestructureerde, efficiënte en effectieve manier van werken.
 • Sturing van het beheerproces op de beheeraspecten tijd, geld, informatie, communicatie, organisatie, kwaliteit en risico.
 • Kwaliteitsverbetering en beheersing (door periodieke audits op basis van NEN 2767).
 • Kostenreductie (inkoop voordeel op onderhoudskosten, efficiëntie voordeel door minder ad-hoc werken en meer planmatig, verhoging productiviteit/verbeteren efficiency, minder administratieve druk vanwege minder facturen, verantwoord uitstellen op basis van acceptabele risico’s).

Tevens kan de NEN 2767 worden ingezet als auditinstrument voor het vaststellen van de kwaliteit van uitgevoerd onderhoud door externe partijen (aannemers).

De beheerorganisatie zou dan meer vanuit een regierol de werkzaamheden verrichten als contractmanager.